:
เทศบาลตำบลไชยวาน โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 042-265343

ชื่อ: โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปี 2566 (สปสช. ทต.ไชยวาน)

11 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566
เวลา 09:30 น.
นายศิรสิทธิ์ สมศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน เป็นประธานและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

ตามวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพัฒนาการทางด้านสุขภาพกายที่เหมาะสมกับวัย  มีสุขภาพจิตใจที่เหมาะสม สามารถปรับตัวให้เข้ากับบรรยากาศของ สังคมได้ทุกระดับชั้น สามารถควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะทางสังคม ความเป็นอยู่หรือการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง ปกติสุข โดยกองทุนหลัก

        ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านไชยวาน ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 

โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไชยวาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร