เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + นายศิรสิทธิ์  สมศรีทอง
  ตำแหน่ง + นายกเทศมนตรี
  โทรศัพท์ +  โทร.088-3168542
  อีเมล์ +
 
  ชื่อ +

นายทวนทอง จาดนอก

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +
 
 
  ชื่อ +

นายสุขสันต์ กุลดวงจันทร์

  ตำแหน่ง + รองปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ + -ว่าง-
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
 
  ชื่อ + นายทวนทอง จาดนอก
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผน
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ + -ว่าง-
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ + นายปกรณ์ สมบัติกำไร
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ + -ว่าง-
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ + -ว่าง-
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ + นางจุฑารัตน์ หรัญรัตน์
  ตำแหน่ง + รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ + นายปกรณ์ สมบัติกำไร
  ตำแหน่ง + รักษาการผู้อำนวยการกองประปา
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +