เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558
Updated 2020 JAN, 08

ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + นายศิรสิทธิ์  สมศรีทอง
  ตำแหน่ง + นายกเทศมนตรี
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ +

นายครรชิต จิตตะยโศธร

  ตำแหน่ง + ปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
 
  ชื่อ +

นายสุขสันต์ กุลดวงจันทร์

  ตำแหน่ง + รองปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ + นายสุขสันต์ กุลดวงจันทร์
  ตำแหน่ง + รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
 
  ชื่อ + นางศดานันท์ บุตรวงศ์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผน
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ + นางสมฤดี ทาสะโก
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ + นายปกรณ์ สมบัติกำไร
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ + นายปดิพัทธ์  อัครภูมิผล
  ตำแหน่ง + พยาบาลวิชาชีพรักษาการ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ + นายพิชิต ภูมิเพ็ง
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ + นางจุฑารัตน์ หรัญรัตน์
  ตำแหน่ง + รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ + นายปกรณ์ สมบัติกำไร
  ตำแหน่ง + รักษาการผู้อำนวยการกองประปา
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +