:
เทศบาลตำบลไชยวาน โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 042-265343

อำนาจหน้าที่