เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร

นายทวนทอง จาดนอก
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน