เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
กองคลัง

 
 
 
  -ว่าง-
 
  ผู้อำนวยการกองคลัง   
     
   
น.ส. สุพิศภรณ์ ทวีทรัพย์ นางสาวนวรัตน์ ภูพุฒ 
  นักวิชาการเงินและบัญชี     นักวิชาการพัสดุ 
 

 
 
  น.ส.สุพัตรา มูลสาร
 
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
     
นางสายลม   ไชยวาน      นางฐิติรัตน์  นามมูลตรี 
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
-ว่าง-
น.ส.อัญชุลี เซพซอง นายพิธังกุล แพงคำฮัก
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตร คนงานจ้างเหมา
คนงานจ้างเหมา
 
 
น.ส.กนิษฐา เหล็กกล้า น.ส.กนกวรรณ จันโท นายอดิศักดิ์    ศรีเข่ง
 คนงานจ้างเหมา 
คนงานจ้างเหมา  พนักงานขับรถยนต์