เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 6 ส.ค. 2563 ]14
2 ประกาศ เรื่องการโอนพนักงานเทศบาลและรับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 25 มิ.ย. 2563 ]33
3 เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย)พนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานอำนวยการ (ระดับกลาง)ว่าง (ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง) [ 18 มิ.ย. 2563 ]23
4 ประกาศ เรื่องการรับโอนพนักงานเทศบาล และรับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตำแห่งอำนวยการ ระดับกลาง ที่ว่าง ภายใน ๖๐ วัน นับแต่ตำแหน่งว่าง [ 16 มิ.ย. 2563 ]29
5 เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ [ 29 พ.ค. 2563 ]29
6 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลไชยวาน [ 29 พ.ค. 2563 ]36
7 ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยวาน [ 20 ก.พ. 2563 ]47
8 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลไชยวาน [ 3 ก.พ. 2563 ]25
9 ประกาศเทศบาลตำบลไชยวาน เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไชยวาน [ 30 ม.ค. 2563 ]53
10 ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทคุณวุฒิ) พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภททักษะ)และพนักงานจ้างทั่วไป [ 13 ม.ค. 2563 ]63
11 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]61
12 จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]69
13 ข้อมูลการดำเนินงานทะเบียนราษฎร วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ [ 3 ธ.ค. 2562 ]14
14 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]18
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) [ 14 มิ.ย. 2562 ]21
16 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลไชยวาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 1 ม.ค. 2562 ]17
17 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์(การจัดเก็บภาษี ปีงบประมาณ 2559 [ 29 ก.พ. 2559 ]275
18 การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 5 พ.ย. 2556 ]261