:
เทศบาลตำบลไชยวาน โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 042-265343
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุพันธ์ ศรีลาวงษ์
ประธานสภาเทศบาล
042-265567 ต่อ 26
นายพูลศักดิ์ แสงมนตรี
รองประธานสภา เทศบาลตำบลไชยวาน
042-265567 ต่อ 26
นายอุดมชัย คำควร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยวาน เขต 1
042-265567 ต่อ 26
นายสังคม เมืองจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยวาน เขต 1
042-265567 ต่อ 26
นายมังกร เรไร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยวาน เขต 1
042-265567 ต่อ 26
นายชัยชนะ จันทรพิบูลย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยวาน เขต 1
042-265567 ต่อ 26
นายประเสริฐ ขานันโท
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยวาน เขต 1
042-265567 ต่อ 26
นายทองสุข นุ่นภักดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยวาน เขต 2
042-265567 ต่อ 26
นายหนูไกร ขันธวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยวาน เขต 2
042-265567 ต่อ 26
นายสุรชัย สวยรูป
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยวาน เขต 2
042-265567 ต่อ 26
นายปธานิน มหาเสนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยวาน เขต 2
042-265567 ต่อ 26
นางสวิตตา ฤทธิ์มหา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยวาน เขต 2
042-265567 ต่อ 26