:
เทศบาลตำบลไชยวาน โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 042-265343
กองช่าง
นายปกรณ์ สมบัติกำไร
ผู้อำนวยการกองช่าง
085-8536953
นายนิพิชิต สิทธิศรี
นายช่างไฟฟ้า
081-3691731
นายปกรณ์ สิงห์เสนา
นายช่างโยธา
โทร 042-265567 ต่อ 25
นายอำนวย ไชยวาน
ผู้ช่วยช่างโยธา
042-265567 ต่อ 25
นายอาทิตย์ พื้นพรหม
พนักงานจ้างทั่วไป
042-265567 ต่อ 25
นายไพศักดิ์ วงษ์อนุ
คนงานจ้างเหมา
042-265567 ต่อ 25
นายบุญเนตร ประเคนบัญชา
พนักงานขับรถตักฯ
042-265567 ต่อ 25