:
เทศบาลตำบลไชยวาน โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 042-265343
คณะผู้บริหาร
นายศิรสิทธิ์ สมศรีทอง
นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน
โทร 088-3168542
นายปริญญา ประสมศรี
รองนายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน
โทร 042-265567 ต่อ 13
นายทศพร กิริยะ
รองนายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน
โทร 081-9741693
นายประทีป สุทธิอาจ
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลไชยวาน
080-4102225