:
เทศบาลตำบลไชยวาน โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 042-265343
ข้อมูลผู้บริหาร
นายศิรสิทธิ์ สมศรีทอง
นายกเทศมนตรีส่วนตำบลไชยวาน
โทร 042-265567
นายปริญญา ประสมศรี
รองนายกเทศมนตรีส่วนตำบลไชยวาน
โทร 042-265567
นายทศพร กิริยะ
รองนายกเทศมนตรีส่วนตำบลไชยวาน
โทร 042-265567
นายปกรณ์ สมบัติกำไร
ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลไชยวาน
โทร 042-265567