:
เทศบาลตำบลไชยวาน โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 042-265343
หัวหน้าส่วนราชการ
นายประทีป สุทธิอาจ
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลไชยวาน
080-4102225
นายนพพล พิมพิวาล
หัวหน้าสำนักปลัด
080-4102225
นางรชาดา หรัญรัตน์
รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
042-265567 ต่อ 22
นายนิพิชิต สิทธิศรี
รักษาการผู้อำนวยการกองประปา
042-265567 ต่อ 24
นางวัชนี สงวนนาม
รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
042 265567 ต่อ 23
นางสายชล เหมือนสีเลา
รักษาการผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
042-265567 ต่อ 20
นายปกรณ์ สมบัติกำไร
ผู้อำนวยการกองช่าง
042-265567 ต่อ 25