:
เทศบาลตำบลไชยวาน โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 042-265343
ประธานกลุ่มแม่บ้าน