:
เทศบาลตำบลไชยวาน โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 042-265343
สำนักปลัด
นายนพพล พิมพิวาล
หัวหน้าสำนักปลัด
081-0148122
นางสาวรัตนา ศรีลาวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
091-6918745
นางสาวศุภาวดี สำราญรื่น
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
042-265343
นางโชติกา อินทร์หาญ
นักจัดการงานทั่วไป
080-5653448/094-9387519
นางนันทนา มีจินดา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
042-265567 ต่อ 18
นายเชษฐา ทวีทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
098-6483383