:
เทศบาลตำบลไชยวาน โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 042-265343
กองสวัสดิการสังคม
นางรชาดา หรัญรัตน์
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
042-265567 ต่อ 22
นางวัชนี สงวนนาม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดิการสังคม
042-265567 ต่อ 22
นางสาวนิจวรรณ ทาสะโก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
042-265567 ต่อ 22