:
เทศบาลตำบลไชยวาน โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 042-265343
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสายชล เหมือนสีเลา
รักษาการ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
0856431294
นางสายชล เหมือนสีเลา
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
042-265567 ต่อ 20
นางพิศภรณ์ คุณสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
042-265567 ต่อ 20
นางสาวจาริณี ไชยวาน
คนงานจ้างเหมา
042-265567 ต่อ 20
นางสาวเยาวรัตน์ นิคมเขตต์
คนงานจ้างเหมา
042-265567 ต่อ 20