:
เทศบาลตำบลไชยวาน โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 042-265343
กองประปา
นายนิพิชิต สิทธิศรี
รักษาการ ผู้อำนวยการกองประปา
042-265567 ต่อ 24
นายธรรมนูญ สิทธิบุญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
042265343
นางจริยาพร ผิวดำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
042-265567 ต่อ 24
นางสาวสมคิด เสาไทยสงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
042-265567 ต่อ 24
นางจำเนียร บุญอภัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
042-265567 ต่อ 24
นางสาววารุณี จิตดี
คนงานทั่วไป
042-265567 ต่อ 24
นายสิทธิโชค แท้สูงเนิน
คนงานจ้างบริการ
042-265567 ต่อ 24
นางจตุพร เจริญศรี
คนงานจ้างบริการ
042-265567 ต่อ 24
นายวิเชียร รักสุจริต
คนงานจ้างบริการ
042-265567 ต่อ 24
นายเกษฎาพร จงฝากกลาง
คนงานจ้างบริการ
042-265567 ต่อ 24
นายภูญทรัพย์ สาคร
คนงานจ้างบริการ
042-265567 ต่อ 24
นายพุทธจักร ชาญฉลาด
คนงานจ้างบริการ
042-265567 ต่อ 24
นายศุภจิต ทวีทรัพย์
พนักงานผลิตน้ำประปา
042-265567 ต่อ 24