messager
 
เทศบาลตำบลไชยวาน call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลไชยวาน
อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
cloud_download การจัดการองค์ความรู้ (KM Action plan)
ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง ฉ.5 พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอน พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
ประกาศหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ฉ.2 พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล ฉ.2 พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีแก้ไข 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1