messager
 
เทศบาลตำบลไชยวาน call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลไชยวาน
อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
picture_as_pdf ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศเทศบาลตำบลไชยวาน เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
เรื่องขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ของเทศบาลตำบลไชยวาน(พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
เรื่องขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ของเทศบาลตำบลไชยวาน(พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
ประกาศ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ประกาศการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ประกาศเทศบาลตำบลไชยวาน เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ประกาศ เรื่องกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนครั้งการมาสาย ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
คำสั่งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลไชยวาน เรื่องการแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลไชยวาน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
คำสั่ง เรื่องกำหนดงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
ประกาศ การบังคับใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1