messager
 
เทศบาลตำบลไชยวาน call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลไชยวาน
อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ว่าง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสายชล เหมือนสีเลา
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ
โทรศัพท์ : 042-265567 ต่อ 20
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางพิศภรณ์ คุณสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 042-265567 ต่อ 20
นางสาวจาริณี ไชยวาน
คนงานจ้างบริการ
โทรศัพท์ : 042-265567 ต่อ 20
นางสาวเยาวรัตน์ นิคมเขตต์
คนงานจ้างบริการ
โทรศัพท์ : 042-265567 ต่อ 20