ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไปรษณีย์ บ้านไชยวาน หมู่ที่ 13 ตำบล ไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง