messager
 
เทศบาลตำบลไชยวาน call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลไชยวาน
อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางวัชนี สงวนนาม
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 042-265567 ต่อ 23
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางสาวชฎาพร ประชุมสาย
นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพท์ : 042-265567 ต่อ 23
นางสาวพรจันทา บุญอภัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 042-265567 ต่อ 23
นายจิตรินทร์ เสียงเลิศ
พนักงานขับรถกู้ชีพฉุกเฉิน (EMS)
โทรศัพท์ : 042-265567 ต่อ 23
นายทองแดง ขันธวิชัย
คนงานประจำรถขยะ
โทรศัพท์ : 042-265567 ต่อ 23
นายสมศักดิ์ สุวงศ์ภักดี
คนงานประจำรถขยะ
โทรศัพท์ : 042-265567 ต่อ 23
นายวิทยา จันโท
คนงานป้องกันและควบคุมโรค
โทรศัพท์ : 042-265567 ต่อ 23
นายชนไนย์ นาแว่น
คนงานจ้างบริการ
โทรศัพท์ : 042-265567 ต่อ 23
นายจินดา กอแก้ว
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
โทรศัพท์ : 042-265567 ต่อ 23
นางพินิจ แก้วปราณี
คนงานจ้างบริการ
โทรศัพท์ : 042-265567 ต่อ 23
นางสาวไพรวรรณ กล้าหาญ
คนงานจ้างบริการ
โทรศัพท์ : 042-265567 ต่อ 23
นายปรเมศ สองเมือง
คนงานจ้างบริการ
โทรศัพท์ : 042-265567 ต่อ 23
นางสาวศัณสนีย์ ศรีลาวงษ์
คนงานจ้างบริการ
นายศิริวัฒน์ เหล่าจันขาม
คนงานจ้างบริการ
นายกันยาวัน นุ่นภักดี
คนงานจ้างบริการ
นางสาวกชนิดา พรมเสาร์
คนงานจ้างบริการ
นายไพบูลย์ แสงมนตรี
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายวิจารย์ แทนหาญ
คนงานประจำรถขยะ
นายดนตรี อุปมาโท
คนงานประจำรถขยะ
นายพิทักษ์ อนุเวช
คนงานประจำรถขยะ
นายสิทธิ์ศักดิ์ จันทะชา
คนงานประจำรถขยะ
นายปฎิภาน เกษสีแก้ว
คนงานประจำรถขยะ
โทรศัพท์ : 042265567