messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
account_box กองสวัสดิการสังคม
นายเจนวิทย์ จิณห์วราวรรณ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ : 042265343
นางรชาดา หรัญรัตน์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ : 042-265567 ต่อ 22
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพัชรินทร์ ขันธวิชัย
คนงานจ้างบริการ
นายเจษฎา ทศชาญ
คนงานจ้างบริการ