messager
 
เทศบาลตำบลไชยวาน call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลไชยวาน
อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
นางสาวปริญญาภรณ์ แก้วกัณหา
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : 042265567
นางนิตยา สอนเสนา
ครู ค.ศ. 3
โทรศัพท์ : 042-265567 ต่อ 21
นางศิรินทิพย์ ขุนหาญ
ครู ค.ศ.3
โทรศัพท์ : 042-265567 ต่อ 21
นางมะลิ อาษากิจ
ครู ค.ศ.2
โทรศัพท์ : 042-265567 ต่อ 21
นางยุพเยาว์ เดชราช
ครู คศ.2
โทรศัพท์ : 042-265567 ต่อ 21
นางสาวสายฝน ศรีลาวงศ์
ครู คศ.2
นายศุภนัย ใจวงษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : 042265567
นางวิรวรรณ รอดมี
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 042-265567 ต่อ 21
นายกิตติธัช ผิวดำ
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 042-265567 ต่อ 21
นางสาวทัศวรรณ ขันธวิชัย
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 042-265567 ต่อ 21
นางการะเกด ไชยวาน
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 042-265567 ต่อ 21
นางสาวปนนัดดา ฤทธิ์มหา
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 042265567
นางแววตา ชานันโท
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 042265567
นางพชรพร ภูมิเพ็ง
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 042265567
นางสาวประภาสิริ เดือนจันทร์
คนงานจ้างบริการ
โทรศัพท์ : 042235567