messager
 
เทศบาลตำบลไชยวาน call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลไชยวาน
อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
account_box สำนักปลัด
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
นางสาวสุดารัตน์ รัตนะศรี
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0951697360
นางโชติกา อินทร์หาญ
นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 094-9387519
นางสาวจุไรรัตน์ ศรีลาวงษ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
โทรศัพท์ : 091-6918745
นางสาวขนิษฐา นนทะชาติ
นิติกร ปฏิบัติการ
นายนิติวัฒน์ โสภิรักษ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์ : 099-0204848
นายวธัญญู ศรีประภา
เจ้าพนักงานธุรการ
นางนันทนา มีจินดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 042-265567 ต่อ 18
นางสาวอนงลักษณ์ จันทร์เขียว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
นายเดชากร ขันธวิชัย
พนักงานขับรถยนต์
นายเชษฐา ทวีทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
โทรศัพท์ : 098-6483383
นายสันติพล สงวนนาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
โทรศัพท์ : 042265567
นายรังสรรค์ ศรีลาวงษ์
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายภักดี วรยศ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายสมยศ นนท์สะเกตุ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นางฐิติรัตน์ นามมูลตรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 042265343
นางบุญหลาย จันทะชา
คนงาน(ภารโรง)
นางสาวฝนทิพย์ เฉลิมตะคุ
คนงานจ้างบริการ
นายสุชาติ ลำนานไสย์
คนงานจ้างบริการ
นายจักรวาล นพเก้า
คนงานจ้างบริการ
นายจริวัฒน์ บ่อชน
คนงานจ้างบริการ
นางสาวลดาวัลย์ ควรหา
คนงานจ้างบริการ