messager
 
เทศบาลตำบลไชยวาน call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลไชยวาน
อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายศิรสิทธิ์ สมศรีทอง
นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน
โทรศัพท์ : 088-3168542
นายปริญญา ประสมศรี
รองนายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน
โทรศัพท์ : 0859246129
นายทศพร กิริยะ
รองนายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน
โทรศัพท์ : 081-9741693
นายจันโท เหล่าจันขาม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ : 042-265567
นายธนิต กล้าหาญ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ : 042-265567
นายประทีป สุทธิอาจ
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 098-1029859
นายปกรณ์ สมบัติกำไร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 042-265343 ต่อ 25
นางสาวเย็นจิตร เพชรพรรณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 081-3918750
นางสายชล เหมือนสีเลา
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 085-6431294
นางรชาดา หรัญรัตน์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ : 042-265343 ต่อ 22
นางวัชนี สงวนาม
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 042-265343 ต่อ 23
นางสายชล เหมือนสีเลา
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทรศัพท์ : 085-6431294