messager
 
เทศบาลตำบลไชยวาน call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลไชยวาน
อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายประทีป สุทธิอาจ
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 080-4102225
นายปกรณ์ สมบัติกำไร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 042-265567 ต่อ 25
นางสาวเย็นจิตร เพชรพรรณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 081-3918750
นางสายชล เหมือนสีเลา
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 0856431294
นางรชาดา หรัญรัตน์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ : 042265567
นางวัชนี สงวนนาม
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 042265567
นางสายชล เหมือนสีเลา
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทรศัพท์ : 0856431294