เทศบาลตำบลไชยวาน call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลไชยวาน
อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
account_box กองช่าง
นายปกรณ์ สมบัติกำไร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 085-8536953
นายปกรณ์ สิงห์เสนา
นายช่างโยธา
โทรศัพท์ : 042-265567 ต่อ 25
นางฐิติรัตน์ นามมูลตรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสมคิด เสาไทยสงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอำนวย ไชยวาน
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทรศัพท์ : 042-265567 ต่อ 25
นายอาทิตย์ พื้นพรหม
คนงานโยธา
โทรศัพท์ : 042-265567 ต่อ 25
นายเดชา ชานันโท
คนงานทั่วไป
นายธนิต กล้าหาญ
พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า
นายบุญเนตร ประเคนบัญชา
คนงานจ้างบริการ
โทรศัพท์ : 042-265567 ต่อ 25
นายไพศักดิ์ วงษ์อนุ
คนงานจ้างบริการ
โทรศัพท์ : 042-265567 ต่อ 25
นายกิตติคูณ ทวีทรัพย์
คนงานจ้างบริการ
นายสมพร จันทรัก
คนงานจ้างบริการ
นายพันธ์นา สำราญ
คนงานจ้างบริการ
นายมงคล ทวีทรัพย์
คนงานจ้างบริการ
นายประนต สิทธิสอน
คนงานจ้างบริการ
นายทิวา แทนสา
คนงานจ้างบริการ
นายทองใส เตียงไชย
คนงานจ้างบริการ
นางสาวศิริวิมล อินทรสุริยา
คนงานจ้างบริการ